nl fr

conditions

Voorwaarden verkoop
Art 1: Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de Belgische wet of in deze verkoopsvoorwaarden, zullen de gekochte biljetten niet kunnen terugbetaald noch geruild worden.

Art 2: Zoals voorzien door de Belgische wet, art VI. 53 12° van het wetboek economisch recht, beschikt de koper niet over een herroepingsrecht.

Art 3: De leverancier stuurt de tickets via e-mail pas na ontvangst van het geheel van het totale bedrag van de reservering (prijzen van de kaartjes, reserveringskosten kosten van haven, BTW en andere verplichte belastingen) naar de koper toe.

Art 4: Mits uitzondering bekomt de koper na online betaling de tickets via e-mail. Het email adres die ingegeven werd tijdens de aankoopprocedure wordt per definitie gebruikt voor de verzending.

Voorwaarden deelname programma
– Voorwaarden enkel van toepassing voor deelname ‘In het Water bij Dolfijnen’
– Alleen personen ouder dan 8 jaar, kunnen deelnemen aan de sessie ‘In het water met dolfijnen’.
– Kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van een deelnemende en betalende volwassene.
– Een deelnemer jonger dan 18 jaar moet bij reservering vergezeld zijn van minstens één ouder, voogd of van rechtswege aangestelde gemachtigde, die zijn/haar goedkeuring geeft.
– De deelnemer moeten kunnen zwemmen.
– De deelnemer heeft geen lichamelijke handicap en/of beperking die zelfstandig lopen, (op de knieën) zitten of staan beïnvloedt.
– De deelnemer heeft geen verstandelijke handicap en/of autistische beperking, die van invloed is op het opvolgen van instructies van medewerkers van Boudewijn Seapark.
– De deelnemer verkeert in goede lichamelijke conditie, is niet zwanger en lijdt niet aan een hart- en/of vaatziekte.
– Een deelnemer die lijdt aan specifieke allergieën veroorzaakt door zout water of die lijdt aan epilepsie, kan geen aanspraak maken op tussenkomst in medische of andere kosten veroorzaakt door deelname aan de sessie ‘In het water met dolfijnen’.
– De deelnemer verstaat en spreekt de Nederlandse en/of Franse taal.
– Het nemen van foto’s en/of filmen door de deelnemer zelf (en zijn eventuele familieleden en vrienden aanwezig) is ten alle tijden niet toegestaan gedurende het hele programma.
– Schade of vlekken aan kledij van de deelnemer kan nooit worden verhaald op Boudewijn Seapark.
– De deelnemer heeft een schoenmaat tussen de 34 en 47 en een confectiemaat kleiner/gelijk aan damesmaat 48 en kleiner/gelijk aan herenmaat 56.
– De hoogte van het platform wordt ingesteld op de kleinste deelnemer aan de betreffende sessie van het programma ‘In het water met dolfijnen’.

 

 

Conditions de vente
Article 1: Sauf conditions particulières prévues par la loi belge ou par les présentes conditions de vente, les billets achetés ne pourront être ni remboursés ni échangés.

Article 2: Comme prévu par la loi belge, l’acheteur ne dispose pas d’un délai de réflexion.

Article 3: Le fournisseur ne fait parvenir à l’acheteur les billets réservés qu’après réception de l’entièreté du montant global de la réservation (prix des tickets, frais de réservation, frais de port, TVA et autres taxes obligatoires). Sauf stipulation contraire, la livraison des tickets se fait uniquement par email. Le mail de confirmation contient un lien donnant accès aux tickets.

Article 4: Sauf exception, l’acheteur obtient ses tickets à l’adresse mail communiqué lors de l’achat des billets.

Conditions participation programme
– Seules les personnes âgées de plus de 8 ans peuvent participer à la session ‘Dans l’eau avec les dauphins’.
– Les enfants jusque 12 ans inclus peuvent uniquement participer s’ils sont accompagnés d’un adulte participant et payant.
– Lors de la réservation, les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’au moins un parent, d’un tuteur ou d’une personne légalement mandatée, qui donne son accord.
– Le participant doit savoir nager.
– Le participant ne doit pas avoir d’handicap physique et/ou une contrainte qui l’empêche(nt) de marcher, de s’asseoir (sur les genoux) ou de rester debout de manière autonome.
– Le participant ne doit pas avoir d’handicap mental et/ou de trouble autistique car cela peut nuire à la bonne compréhension des instructions données par les collaborateurs du Boudewijn Seapark.
– Le participant doit être en bonne condition physique, ne doit pas être enceinte et ne doit pas souffrir d’une maladie cardiaque et/ou vasculaire.
– Un participant qui souffre d’allergies spécifiques provoquées par l’eau salée ou qui souffre d’épilepsie n’est pas en droit de réclamer une intervention dans les frais médicaux ou autres entraînés par la participation à la session ‘Dans l’eau avec les dauphins’.
– Le participant comprend et parle le néerlandais et/ou le français.
– La prise de photos et/ou l’enregistrement de films par le participant lui-même (et les éventuels membres de sa famille et amis présents) est interdit pendant toute la durée du programme.
– Les dégâts ou les taches occasionnés aux vêtements du participant ne seront en aucun cas indemnisés par Boudewijn Seapark.
– Le participant doit avoir une pointure entre 34 et 47 et une taille de vêtement inférieure/égale à 48 pour les dames et inférieure/égale à 56 pour les hommes.
– La hauteur de la plate-forme est réglée en fonction de la taille du plus petit participant à la session concernée du programme ‘Dans l’eau avec les dauphins’.

Boudewijn Seapark gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. | OK Lees hier meer over het gebruik van cookies.